Skriftstørrelse

Hopp til her

Høring - kommuneplanens arealdel 2019-2030

Kommuneplanutvalget har vedtatt å legge ut utkast til kommuneplanens arealdel 2019-2030 for Lindesnes kommune på høring og offentlig ettersyn. Dette er kommunens viktigste plan for hvordan arealene i kommunen skal brukes på lang sikt. Fram til 15. juni kan privatpersoner, organisasjoner, næringsliv og andre som ønsker det komme med innspill og forslag til endringer.

pdfPlanutkast

pdfKonsekvensvurderinger

pdfPlankart

Forslag til plankartet er lagt inn i kommunens kartløsning. Velg Lindesnes, arealplan og zoom inn. Velg kartlag. Velg arealplan. Velg høringsutkast.

Dokumentene ligger også på Servicekontoret på Rådhuset. Ta gjerne kontakt med rådgiver Anne Lans Syvertsen, tlf. 93 42 35 86 eller epost Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. dersom du har spørsmål.

Slik gir du innspill

Innspill sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., eller Lindesnes kommune, Postboks 183 Vigeland, 4524 LINDESNES innen 15. juni.

Sakspapirer fra behandlingen i kommuneplanutvalget:

De viktigste endringene i forhold til sist vedtatte kommuneplan (fra 2011):

Bestemmelsene er i stor grad harmonisert med Mandal sine bestemmelser, slik at mye er likt når kommunene blir slått sammen 01.01.20. De er imidlertid ikke helt likelydende

I forslag til bestemmelser tillates fritidsboliger inntil 150 m2 pr tomt (samlet bruksareal skal ikke overstige 150 m2 pr. tomt). Dette er en økning fra forrige plan.

Det er lagt inn at temakart for barnetråkk må tas hensyn til i alle planer, samt at det må redegjøres for fullverdige erstatningsarealer dersom arealer som er i bruk av barn skal benyttes til andre formål. Registreringene som barna gjør blir samlet i et temakart, som skal være et vedlegg til kommuneplanen. Barnetråkk gjennomføres på skolene nå i vår, og er  ikke ferdig til høringen.

Hensynssonene rundt GE Healthcare og bestemmelsene som er knyttet til disse endres, og vi har markert «foreløpige» soner på plankartet. GE har bestilt en utredning som vil beregne størrelsen på hensynssonene mer detaljert. Denne vil kanskje medføre justeringer på plankartet, men er ikke ferdig før vi legger ut planforslaget på høring.

Det er lagt inn nye boligområder på Reme/Remesvik (B7), Knotten (B14), Homme (B17), Kragstadmoen (B18) og Tredalslia (B22). Det åpnes også opp for fortetting med inntil 3 boenheter i boligområdene Ytre Haven (B19), Fredheim (B20), Tredalslia (B21) og Vigeland Rundveien (B30).To boligområder på Lonestrand (R12 og R13), boligområde Fløyheia Nord (R26) og Regeviga (R32) er tatt ut av planen og endret til LNFR-område. Område R17 og R 18 på Rødberg er slått sammen. Område for næringsbebyggelse på Melhusfossen (R30) er tatt ut og endret til LNFR-område.

Planen inneholder 4 nye hytteområder. 3 av disse ligger mellom Vigeland og Spangereid; en utvidelse av Skavika (BFR1), et lite område i Remesvik (BFR2) og et stort område på Svennevikheia/Storheia (BFR3). Det er også et lite område på Støle (BFR4), med plass til noen få hytter. Kommunen har ikke etablert nye hyttefelt syd for E39 ved det to foregående revisjonene av kommuneplanen. Ved denne revisjonen har man åpnet opp for dette, men forslagene har blitt underlagt en særskilt restriktiv behandling.

Det er lagt inn et næringsområde på Udland (BN6) Dette tillates ikke utbygd før eventuelt kryss fra planlagt E39 til Udland er ferdig bygd.

Dagens vei til Spangereid (Fv 460) er for dårlig. Den er både trafikkfarlig og til hinder for fremtidig utvikling. Vi har derfor lagt inn en båndleggingssone for framtidig vei mellom Udland og Spangereid i plankartet. Realisering av veien er avhengig av at det blir avkjørsel fra ny E39 på Udland.

Det er lagt inn nye hensynssoner landbruk for større jordbruksområder der det kan forventes at landbruksproduksjonen overlever inn i fremtiden. Det er også tatt hensyn til dyrkbar mark. Dette gjelder: Gahre/Presthus, Midtbø/stokke, Hesteland, Moland, Steinland/Fardal, Tredal, Haga, Håland og Engeland/Kårstøl.

Det er foreslått fire nye hensynssoner kulturmiljø i planen; Store Opshus, Blørstad; Skibmannsheia og Syrdal.

Framdriftsplan

Høring og offentlig ettersyn fram til 15.juni 2019. 
Vedtak av endelig plan i kommunestyret tidlig høst 2019.

Kontaktpersoner:

• Rådgiver Anne Lans Syvertsen, tlf. 934 23 586
• Leder teknisk forvaltning Kjersti E. Skiple Verdal, tlf. 992 36 781
• Avdelingsingeniør Cathrine Bordvik, 38 25 33 65

Kommuneplanutvalget

Kommuneplanutvalget har ansvar for arbeidet med kommuneplanen. Utvalget ledes av ordfører Janne Fardal Kristoffersen, med varaordfører Per Olav Skutle som nestleder. Medlemmer: Anita Christensen, Bente Skoie, Gerd Reme, Ivar Lindal, Kåre Steinar Hansen, Nancy Therese Olsen, Stanley Tørresen, Svein Høiland, Thor Gilbertson, Trond Hennestad og Oscar Thyholt Skog, som er leder i Barne- og ungdomsrådet.

Hva er en kommuneplan?

Arealdelen er juridisk bindende og styrer den langsiktige bruken av kommunens arealer. Den skal bidra til å nå målene som er vedtatt for kommunens utvikling i samfunnsdelen. Arealdelen består av en planbeskrivelse, retningslinjer for saksbehandling og reguleringer og plankart som viser hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer. Bestemmelser om kommuneplanens arealdel finner du i plan og bygningsloven § 11. 

planprogram

Kommunestyret vedtok planprogram for kommuneplan for Lindesnes kommune 2017-2030, arealdelen 27. april 2017. I dette beskrives organiseringen av planarbeidet, viktige temaer i planen, framdriftsplan og muligheter for medvirkning fra innbyggerne.

pdfPlanprogram for kommuneplanen, vedtatt april 2017

pdfGodkjenning av planprogram, kommunestyret 27.04.2017 

Behandling av innspill til planarbeidet

Alle innspill til endret arealbruk er vurdert av kommuneplanutvalget. Vi har vært på befaring og forslagene er behandlet og vurdert i kommuneplanutvalget. Utvalget har vedtatt hvilke forslag som skal konsekvensutredes. Det innebærer en vurdering av arealets egnethet opp mot temaer som samfunnssikkerhet, landbruk, kulturminner, klima, friluftsliv, naturmangfold. (se opplisting i planprogrammet kap. 2.8). Innspill som har fått tilslutning er innarbeidet i forlaget til ny kommuneplan. 

 

  • Last updated on .

Postadresse

Lindesnes kommune, postboks 183, 4524 Lindesnes

Besøksadresse

Åpningstider mandag-fredag: kl. 08:00-15:30
Rådhusveien 9, 4520 Lindesnes

Kommunenummer: 1029
Organisasjonsnummer: 964 966 664

Kontakt oss

Telefontid: kl. 08-15.00
Sentralbord: 38 25 51 00

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om nettstedet

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personvern og informasjonskapsler

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me