Godkjent budsjett 2019, økonomiplan 2019-2022

Kommunestyret vedtok den 13. desember det siste budsjettet (2019) og den siste økonomiplanen (2020-2022) for dagens Lindesnes kommune. Neste budsjett og økonomiplan vedtas av kommunestyret for nye Lindesnes. Det er dermed slik at det sittende kommunestyret ikke har mulighet for å bestemme hvordan driften skal balanseres i årene 2020 – 2022, og heller ikke hvilke investeringer som skal gjennomføres i denne perioden.

Driften for hele perioden 2019 – 2022 er gjort opp i balanse. Dvs. at det hverken er underskudd eller overskudd. I årene 2020 – 2022 har som nevnt ikke vårt kommunestyre innflytelse på hvordan økonomien skal være. Derfor er driftsbudsjettet for disse årene balansert ved bruk å oppsparte midler, til sammen vel 22 mill. Dette vil trolig bli endret i nye Lindesnes.

Det er vedtatt å investeringer for vel 50 mill i 2019. Investeringer innen vann og avløp, ca 12 mill. kommer i tillegg. Komplett liste over investeringene finnes i budsjettvedtaket.

Nedenfor følger rådmannens forslag til økonomiplan og budsjett, formannskapets innstilling til kommunestyret (Budsjettbehandling) og kommunestyrets budsjettvedtak.

Vedlegg