Endringer i regler for skattlegging av verk og bruk fra 1.1.2019

Omtaksering av verk & bruk:

Verk og bruk skal fra 2019 defineres og takseres som næringseiendommer, uten videre anledning til å ta med produksjonsutstyr og installasjoner i eiendommens skattegrunnlag. Det er vedtatt en overgangsordning hvor beskatning av produksjonsutstyr og installasjoner trappes ned over en 7 års periode, med 1/7 årlig.
 I den forbindelse må dagens verk og bruk omtakseres. Formålet er å skille ut produksjonsutstyr og installasjoner fra øvrig tomt/bygning. Tomt/bygninger beskattes f.o.m 2019 etter retningslinjer for næringseiendom. 

Unntak:

Vannkraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og petroleumsanlegg så langt de er omfattet av petroleumsskatteloven og ikke er å anse som næringseiendom fra 2019. Disse vil fra 2019 være i en egen kategori, som benevnes energianlegg. Her videreføres gjeldene verdsettelsesregler for verk og bruk.

Gjennomføring:

Lindesnes kommune har leid inn Eskan AS fra Trondheim for å utføre omtakseringen. Arbeidet starter opp i uke 46 og skal være ferdigstilt i god tid før frist for utskrivning av eiendomsskatt for 2019. Eiere av de eiendommer det gjelder vil bli varslet. 

Nærmere om overgangsordningen i for perioden 2019 til 2025, og det særskilte skattegrunnlaget for produksjonsutstyr og –installasjoner:

For å unngå en plutselig reduksjon av kommunens inntektsgrunnlag som følge av endringen i eiendomsskatteloven, er det gitt en overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4. Ordningen gir anledning til å skattlegge produksjonsutstyr og –installasjoner i de tidligere verk og bruk med en gradvis reduksjon med 1/7 del årlig. Dette grunnlaget benevnes som «særskilt skattegrunnlag» for produksjonsutstyr og installasjoner.

Skattegrunnlaget i overgangsregelen skal settes likt differansen mellom skattegrunnlaget ved utskrivingen i 2018 (verk og bruk-taksten) og skattegrunnlaget ved utskriving i 2019 (nærings-taksten).